Brandveilig beheren van woongebouwen (2024)

Veelgestelde vragen – Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Artikel 6.15a en 6.23a staan nog niet in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Worden deze nog toegevoegd, en zo ja wanneer?

De concept-voorschriften zijn opgenomen in een wijzigingsbesluit op het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) dat is gepubliceerd in Staatsblad 2023-426. De concept-voorschriften zijn tedownloaden via:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2023-426.pdf

In een verzamelbrief bouwregelgeving d.d. 20 december 2023 heeft de minister van BZK op pagina 6 aangegeven dat deze voorschriften op 1 juli 2024 in werking zullen treden. Deze brief is te downloaden via:
https://open.overheid.nl/documenten/30383c24-961f-429a-bd3c-c085e289e1b6/file

Wat wordt bedoeld met ‘gedurende 30 minuten vluchten met een loopsnelheid van 1 m/s’?

Bij de beantwoording van deze vraag moeten twee onderdelen worden onderscheiden:
1. Een (extra beschermde) vluchtroute in een nieuw te bouwen woongebouw moet minimaal 30 minuten beschikbaar zijn voor het vluchten.
2. Daarnaast geldt dat de lengte van de vluchtroute niet meer dan 30 m mag zijn. Dat is gebaseerd op de (zeer theoretische) aannames van de tijd dat een mens zijn adem kan inhouden (30 seconden) in combinatie met de loopsnelheid tijdens het vluchten (1 m/s).

  Wat betekent ‘gelijkwaardigheid’?

  Aan een eis van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) hoeft niet voldaan te worden als er in plaats daarvan een oplossing wordt gekozen die net zoveel veiligheid geeft.

  Welke brandveiligheidseisen gelden er voor het tapijt in inpandige gangen?

  Tapijt is in volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gedefinieerd als ‘aankleding’. Volgens artikel 6.14 van het Bbl mag aankleding in een besloten ruimte geen brandgevaar opleveren.

  In dat artikel wordt o.a. ook aangegeven dat dit gevaar in ieder geval niet aanwezig is als de aankleding voldoet aan de eisen voor constructieonderdelen, bedoeld in paragrafen 3.2.7 en 4.2.7 van het Bbl. Daarin staan zogenaamde ‘brandklassen vermeld’. Voor tapijt in inpandige gangen betekent dit meestal brandklasse Cfl.

  In het geval het tapijt is aangebracht om te voldoen aan de geluidseisen, dan is het tapijt een ‘constructie-onderdeel’ en gelden ook genoemde brandklassen.

  HetPraktijkboek Besluit bouwwerken leefomgevinglegt de brandklassen uit vanaf p. 385.

  Hoe zit het met mogelijke brandonveilige situaties op vluchtroutes tussen boven elkaar liggende appartementen?

  De vraagstelling is niet geheel helder maar in paragraaf 1.3.1 van de Leidraad zijn voorbeelden gegeven van mogelijke brandonveilige situatie op vluchtroutes in woongebouwen.

  Brandonveilige situaties in vluchtroute kunnen veroorzaakt worden door spullen in de vluchtroute die brandgevaarlijk zijn of het vluchten hinderen (of beide). Bij brandonveilige situaties tussen boven elkaar liggende appartementen speelt de zogenaamde ‘wbdbo-eis’ een belangrijke rol. Wbdbo staat voor ‘weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag’ (in minuten volgens NEN 6068).
  Tussen de woningen onderling geldt een zogenaamde ‘wbdbo-eis’ op basis waarvan de vloeren en wanden tussen de appartementen brandwerend moeten worden uitgevoerd. Dat geldt ook voor leidingdoorvoeringen die daarin zijn aangebracht. De leidraad gaat uit van een brandveilig beheer van een woongebouw dat bouwkundig en installatietechnisch voldoet aan wet- en regelgeving. De eigenaar is daarvoor verantwoordelijk en in het geval daaraan niet wordt voldaan, zal de eigenaar het gebouw moeten (laten) aanpassen om het in overeenstemming te brengen met wet- en regelgeving.

  Jullie leggen veel nadruk op rookverspreiding met betrekking tot deur open of dicht. Welk effect heeft deur open of dicht op het aanwakkeren of verstikken van de feitelijke brand?

  Er zal veel meer rookverspreiding plaatsvinden als een deur open staat dan wanneer de deur gesloten is. Bij een open deur kan deze opening zorgen voor de toestroom van zuurstof naar de brand toe. Bij een gesloten deur wordt dit voorkomen. Een brand zal alleen kunnen ‘verstikken’ als de ruimte nagenoeg volledig afgesloten is. Er moet dus geen raam open staan. Maar ook als er een raam open staat, is het beter de deuren te sluiten.

  Vanaf 1 januari 2024 mogen er zich geen brandbare objecten op devluchtwegen meer bevinden. Geldt dat ook voor niet-afgesloten galerijen, dus waarbij de appartement voordeuren direct uitkomen op de buitenlucht?

  De eisen met betrekking tot de brandbare spullen op de gang gelden ook voor een niet-besloten ruimten zoals galerijen. Daarnaast geldt dat er voor onbrandbare spullen voldoende ruimte, namelijk 0,85 m over moet blijven om langs te kunnen vluchten. Volgens de huidige voorschriften van het Bouwbesluit 2012 (artikel 7.4 in combinatie met 7.10 en 7.16) is het ook al niet toegestaan dat zich brandbare objecten op de vluchtroutes bevinden.

  Uit vele praktijksituaties blijkt echter dat de huidige artikeltekst leidt tot interpretatieverschillen. Vandaar dat de artikeltekst is uitgebreid en verduidelijkt. De concept-voorschriften zijn opgenomen in een wijzigingsbesluit op het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) dat is gepubliceerd in Staatsblad 2023-426.De concept-voorschriften zijn hier te downloaden. De inwerkingtreding is vanaf 1 juli 2024.

  In een verzamelbrief bouwregelgeving d.d. 20 december 2023 heeft de minister van BZK op pagina 6 aangegeven dat deze voorschriften op 1 juli 2024 in werking zullen treden. Deze brief is te downloaden via:
  https://open.overheid.nl/documenten/30383c24-961f-429a-bd3c-c085e289e1b6/file

  Met betrekking tot geen brandbare spullen op vluchtroute. Sinds wanneer en waar is wetgeving te vinden? Ons appartementengebouw is uit 2020.

  Alle gebouwen moet op dit moment al voldoen aan hoofdstuk 7 van het Bouwbesluit 2012. Op grond van artikel 7.4 in combinatie met artikel 7.10 en 7.16 mogen al geen brandbare spullen in de vluchtroute staan. Uit vele praktijksituaties blijkt echter dat de huidige artikeltekst leidt tot interpretatieverschillen. Vandaar dat de artikeltekst is uitgebreid en verduidelijkt. De concept-voorschriften zijn opgenomen in een wijzigingsbesluit op het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) dat is gepubliceerd in Staatsblad 2023-426. De concept-voorschriften zijn tedownloaden via:
  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2023-426.pdf

  In een verzamelbrief bouwregelgeving d.d. 20 december 2023 heeft de minister van BZK op pagina 6 aangegeven dat deze voorschriften op 1 juli 2024 in werking zullen treden. Deze brief is te downloaden via:
  https://open.overheid.nl/documenten/30383c24-961f-429a-bd3c-c085e289e1b6/file

  Onder welke voorwaarden zijn foto’s/wandversieringen in gemeenschappelijke ruimten van een appartementencomplex toegestaan?

  In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) dat 1 januari 2024 in werking is getreden, wordt een nieuw artikel opgenomen over ‘brandgevaarlijke objecten’ in de vluchtroute van woongebouwen. Daarin staat dat in een gemeenschappelijke verkeersruimte van een woongebouw waardoor een vluchtroute voert geen brandgevaarlijke objecten aanwezig mogen zijn.

  Een foto, een schilderij of een andere afbeelding met een oppervlakte van max. 0,5 m2 bij de toegang van een woning is wél toegestaan, ook als deze een houten lijst heeft of uit canvas bestaat. Voor metaal, steen of glas of ander onbrandbaar materiaal, geldt deze beperking van de oppervlakte niet.

  Verder moet in de vluchtroute tenminste een beschikbare breedte van 0,85 m over blijven.

  Zijn er bepalingen om het aanbrengen van plantenbakken toch mogelijk te maken in een ruimte waardoor vluchtroutes lopen? Bestaan er brandveilige plantenbakken? Kunnen extra maatregelen zoals bijv. extra rookmelders tot een gelijkwaardigeoplossing leiden?

  Per 1 juli 2024 wordt in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) artikel 6.15a (geen brandgevaarlijke objecten op vluchtroute woongebouw) en artikel 6.23a (geen belemmerendeobjectenop vluchtroute woongebouw) van kracht. Volgens artikel 6.23a moet er ter plaatse van de plant in de vluchtroute een vrije doorgang van tenminste 0,85 m overblijven. Planten vallenonder‘decoratie’ als bedoeld in artikel 6.15a, lid 1d. Planten vallen echter niet onder één van de uitzonderingen als genoemd in artikel 6.15a lid 2 en 3.

  Artikel 4.7 van de Omgevingswet biedt echter de mogelijkheid om van het voorschrift af te wijken mits tenminste hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de voorgeschreven maatregelisbeoogd. Met artikel 6.15a wordt beoogd dat geen brandgevaarlijke objecten op de vluchtroute van een woongebouw worden geplaatst. De vraag is onder welke voorwaarden een plantkanworden beschouwd als een ‘niet-brandgevaarlijk object’. NIPV is niet bevoegd om bij de toepassing van een gelijkwaardige maatregel te bepalen wat wel of niet mag in uwspecifiekesituatie. De bevoegdheid daarvan ligt bij de gemeente, die daarbij doorgaans wordt geadviseerd door de veiligheidsregio.

  Wij kunnen ons voorstellen dat sprake kan zijn van een ‘gelijkwaardige maatregel’ indien:

  • de plant in een onbrandbare pot/plantenbak wordt gezet
  • bovenop de grond in de pot 3 cm (onbrandbare) hydrokorrels wordt aangebracht om de kans te verkleinen dat er een sigaret in wordt uitgedrukt
  • goed onderhoud / bewatering plaatsvindt om dode takken / planten te voorkomen.
  • de planten op voldoende afstand ten opzichte van elkaar worden geplaatst
  Brandveilig beheren van woongebouwen (2024)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Carmelo Roob

  Last Updated:

  Views: 5649

  Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

  Reviews: 84% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Carmelo Roob

  Birthday: 1995-01-09

  Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

  Phone: +6773780339780

  Job: Sales Executive

  Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

  Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.